skip to Main Content

Política de protecció de dades

Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de la Federació SOS Costa Brava. Fa referència a les dades que tracta en lexercici de les seves activitats donant compliment al Reglament general de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 dabril de 2016) i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és la Federació SOS Costa Brava (en endavant la Federació), amb CIF G42971580, domicili al Carrer del Progrés, 15 de Palafrugell (CP 17200), telèfon (+34 634 360 489), adreça electrònica hola@soscostabrava.cat i lloc web www.soscostabrava.cat.

Figura inscrita al Registre dentitats de la Generalitat de Catalunya, amb número dinscripció.

Amb quina finalitat tractem les dades?

A la Federació tractem les dades personals per a les següents finalitats.

Contacte. Atendre les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de correu electrònic, formularis de contacte de la nostra pàgina web i telefònicament. Els utilitzem únicament per aquesta finalitat.

Gestió de socis. Es tracten dades de les persones representants de les entitats que sassocien a la Federació amb finalitats de portar un registre dentitats federades, delaboració del directori, organització interna, cobrament de quotes i enviament de convocatòries i dinformació.

Gestió de voluntariat. Es registren i tracten dades de les persones voluntàries que col·laboren amb la Federació amb finalitats dorganització interna, organització dactivitats i enviament dinformació relacionada amb la col·laboració.

Gestió de persones donants i protectores. Tractem dades de persones considerades com a protectores” i donants” que fan donacions econòmiques a la Federació amb la finalitat de portar un registre de les persones que fan donacions i gestió comptable.

Informació dels nostres productes i serveis. Mentre existeix relació, la Federació fa servir les dades de contacte per comunicar informació pròpia daquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres productes o serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats del receptor.

Altra informació de productes i serveis. Amb lautorització explícita, acabada la relació les dades de contacte es conserven per enviar publicitat relacionada amb la nostra activitat, informació de caràcter general o específica dacord amb els interessos del receptor. Aquesta informació es fa arribar a qui, tot i no haver tingut relació amb la Federació, ens ho demana o ho accepta omplint els nostres formularis.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi daquesta classe de relació.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l’ús dels protocols dInternet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres ladreça IP o nom de domini de lordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no sassocia a persones usuàries concretes i sutilitza amb la finalitat exclusiva dobtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web. La nostra web no utilitza galetes (cookies) que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc. L’ús de les cookies es reserva per recollir informació tècnica per facilitar laccessibilitat i l’ús eficient del lloc.

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament.

En compliment duna relació precontractual. Cas de les dades de possibles proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització duna relació contractual, com ara lestudi de pressupostos.

En compliment duna relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres socis, donants o proveïdors i totes les actuacions i usos que aquestes relacions comporten.

En compliment dobligacions legals. Les comunicacions de dades a ladministració tributària ve establerta per normes reguladores de les relacions comercials. Pot produir-se el cas dhaver de comunicar dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat també en compliment de normes legals que obliguen a col·laborar amb aquests estaments públics.

En base al consentiment. Quan fem enviaments dinformació dels nostres productes o serveis tractem les dades de contacte dels receptors amb la seva autorització o consentiment explícit. També les dades de les persones que sofereixen com a voluntàries es tracten amb el seu consentiment. Les dades de navegació que puguem obtenir per mitjà de cookies els obtenim amb el consentiment de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant aquestes cookies.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments dobligacions legals. En el cas de les donacions es poden comunicar dades a entitats bancàries a efectes de cobrament i domiciliació de pagaments. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o als òrgans judicials competents. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

Quant de temps conservem les dades?

Complim lobligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar lobtenció. En determinats casos, com les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Tal com preveu el Reglament general de protecció de dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si nosaltres tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals sobtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta daspectes derivats daquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que sen faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a lexercici o la defensa de reclamacions, dacord amb el Reglament general de protecció de dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o lexercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació comercial. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació comercial a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem denumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita a la Federació SOS Costa Brava, a ladreça postal Carrer del Progrés, 15 de Palafrugell (CP 17200), o bé enviant un missatge de correu electrònic a hola@soscostabrava.cat, indicant en tots els casos Protecció de dades personals”.

Si no sha obtingut resposta satisfactòria en lexercici dels drets és possible presentar una reclamació davant lAgència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.aepd.es.

Back To Top