skip to Main Content

Salvem Begur i SOS Costa Brava denuncien l’impuls per part de l’Ajuntament de Begur de voler urbanitzar Bosc Major i Mas Gispert

Salvem Begur i SOS Costa Brava denuncien l’aprovació per part de l’Ajuntament de Begur d’una Modificació del POUM de Begur per intentar urbanitzar els sectors de BOSC MAJOR i MAS GISPERT i per impulsar el seu desenvolupament urbanístic.

Les entitats ecologistes van presentar al·legacions en tràmit d’informació pública contra aquest Projecte el passat mes de febrer. Al·legacions que van ser desestimades per part del Consistori Municipal, amb el seu Acord de Ple de 8 de novembre de 2022 i pel que s’ha aprovat el Text Refós que ara s’envia a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.

Begur, 20 de desembre de 2022

Salvem Begur (antiga SOS Aiguafreda) i SOS Costa Brava s’oposen a la urbanització d’aquests àmbits en base als següents motius tècnics:

  1. Caràcter d’espai forestal i cobertura boscosa integral de les 6,3 hectàrees del S-26 Bosc Major i deure de classificar com a sòl no urbanitzable (SNU) i d’evitar la seva urbanització en aplicació de la Llei Forestal.
  2. El 65% de l’àmbit del S-26 Bosc Major té terrenys amb pendents superiors al 20%. Obligació d’evitar la seva urbanització, en compliment de la prohibició d’urbanitzar terrenys amb pendents superiors al 20% de la Llei d’Urbanisme.
  3. Naturalesa de sòl connector i presència d’hàbitats d’interès comunitari. Deure d’impedir la urbanització i edificació del sòl amb valor connector.
  4. Existència d’espais de solapament amb sòls de protecció especial. El 4% de l’àmbit del S-26 està inclòs al PEIN Muntanyes de Begur.
  5. La Clau de Verd privat, Clau 10è, no garanteix la funcionalitat dels terrenys com a connector natural. El tancament perimetral del sòl i el seu aprofitament privat amb usos diversos i la possibilitat d’ocupació per construccions de garatge i altres fins un 5%, no garanteixen ni la permeabilitat, ni la connectivitat natural.
  6. Insuficiència de la proposta de Modificació del POUM de Begur i necessitat de desclassificar terrenys, reduir l’àmbit, l’aprofitament, l’edificabilitat i el nombre d’habitatges, així com de garantir la titularitat pública del sòl connector i la seva permeabilitat i manteniment íntegra del caràcter forestal i dels hàbitats d’interès comunitari.
  7. Les Alternatives d’ordenació analitzades al Document són insuficients i inadequades. Les Alternatives 1 i 2 no són viables ni possibles atès que suposen el manteniment de l’actual ordenació del POUM i del PP i no s’ajusten al PDU.
  8. Deure d’analitzar alternatives d’ordenació de menor impacte i major protecció ambiental, contemplant les alternatives de desclassificació de sòls amb pendents superiors al 20%, hàbitats d’interès comunitari, sòl amb valor natural, i de reducció d’edificabilitat i nombre d’habitatges, així com l’alternativa de qualificar els terrenys que cal destinar a corredor com a zona verda i espais lliures o com a SNU.

Les entitats, a més, volen recordar que el Pla Director de revisió de sòls no sostenibles del litoral gironí va incloure els sectors de BOSC MAJOR i MAS GISPERT requerint la modificació del POUM i la reducció de l’àmbit i de l’edificabilitat o la desclassificació de sòl per garantir el manteniment del connector natural entre 2 retalls d’espais protegits inclosos al PEIN, i que formen part de l’EIN Muntanyes de Begur. No obstant això, l’Ajuntament de Begur no ha desclassificat ni reduït cap d’aquests àmbits. Fet que comportarà l’afectació d’una àrea boscosa de 6,3 hectàrees del municipi de Begur.

Per tot aquests fets, Salvem Begur i SOS Costa Brava requereixen novament a l’Ajuntament de Begur que procedeixi urgentment a revisar el POUM de Begur, car es tracta d’una Pla de 2003 que no ha estat ni sotmès a avaluació ambiental. Les entitats sol·liciten que el consistori suspengui les llicències en els sòls urbanitzables que no han estat encara desenvolupats i d’aquesta forma preservar tots els boscos i sòls forestals del municipi que estan actualment amenaçats de ser urbanitzats.

Back To Top