skip to Main Content

Comunicat sobre la confirmació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de les mesures cautelars sobre els Jardins de Sa Riera Living

SOS Aiguafreda – Salvem Begur, conjuntament amb SOS Costa Brava i Ecologistes en Acció de Catalunya, comuniquen la desestimació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre les pretensions de la Promotora de Jardins de Sa Riera Living. Alhora, les entitats també confirmen l’establiment de la mesura cautelar que obliga anotar al Registre de la Propietat les finques afectades per l’edificació del macro complex a Sa Riera (Begur).

Begur, 8 de juliol de 2022

El Tribunal Superior de Justícia de (TSJC) ha desestimat novament les pretensions de la Promotora de Jardins de Sa Riera Living –Varia Sa Riera SA- i confirma la mesura cautelar d’anotació al Registre de la Propietat sobre les finques afectades per l’edificació del macro complex de 52 habitatges implantat a la Platja de Sa Riera (Begur). D’aquesta forma, els eventuals compradors de la promoció tindran coneixement de l’existència d’un recurs contenciós administratiu impugnant les llicències d’obres quina finalitat és obtenir el final enderroc de l’edificació.

En una recent Resolució, de data 29 de Juny de 2022 i notificada el 5 de Juliol, la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha confirmat la seva anterior sentència de 24 de Maig de 2022, i ha desestimat també la pretensió de la Promotora d’exigir a les entitats Ecologistes una fiança superior als 500.000€.

La mesura afecta a la polèmica obra situada a la Platja de Sa Riera (Begur), que ha desforestat 3 hectàrees de bosc de la muntanya de Sa Riera construint una immensa baluerna de formigó. Construcció que ha alterat de forma irreversible la fesomia i la imatge d’aquesta cala de Begur i que ha encès la indignació de les xarxes socials un cop difós l’estat actual de l’obra.

Les obres foren objecte d’una denúncia urbanística en el seu inici i les 2 llicències d’obres atorgades per l’Ajuntament de Begur foren impugnades davant del Consistori el passat Gener de 2019 per part de SOS Aiguafreda – Salvem Begur, Ecologistes en Acció de Catalunya i la Federació de SOS Costa Brava.
Un cop desestimada la denúncia per part de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Begur, les Entitats ecologistes han acudit a la via judicial, que es tramita davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Girona.

Les Entitats sempre han denunciat l’impacte paisatgístic crític de les obres i la seva impossible integració en l’entorn. Aquella denúncia del 2019 sobre la desproporció de l’obra i les irregularitats urbanístiques, avui ja es pot veure materialitzada amb l’excepcional destrossa efectuada en el paisatge.
Entre d’altres irregularitats, les entitats assenyalen les següents:

  1. La destrucció de 3ha de bosc i d’espai forestal.
  2. La indeguda urbanització d’uns terrenys amb pendents superiors al 20%, amb la infracció de la prohibició d’urbanitzar terrenys amb grans pendents vigent des de l’any 2004 a Catalunya.
  3. La il·legal classificació directa dels terrenys com a sòl urbà, malgrat no disposar de cap servei urbanístic.
  4. La signatura d’un conveni urbanístic amb el propietari dels terrenys acordant el seu règim singular i la seva classificació urbanística.
  5. L’atorgament de les llicències d’obres sense exigir l’Estudi d’impacte i integració paisatgística, sense sol·licitar el preceptiu Informe de l’òrgan de paisatge de la Generalitat de Catalunya i sense requerir l’aval del 100% del cost de l’obra urbanitzadora.
  6. L’autorització d’una immensa pantalla arquitectònica amb infracció de la Llei de Costes.
  7. La vulneració de les Directrius de Paisatge del Pla Territorial Parcial de la Comarques Gironines.
  8. La manca d’anàlisi d’alternatives.
  9. El deure d’haver denegat l’obra pel seu impacte paisatgístic crític i atesa la seva manca d’integració en l’entorn.
  10. Deure de denegar la llicència que resultava de l’aplicació directa de l’article 229 de la Normativa Urbanística del POUM, de l’article 20.2 de la Llei estatal del règim del sòl i de les Directrius de Paisatge.

 

Back To Top