skip to Main Content

L’Ajuntament de Begur insisteix en edificar el Puig Montcal, una zona qualificada com a espai lliure, zona verda i no edificable

 • En el Ple d’aquest dimarts, l’Ajuntament de Begur pretén aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial Montcal 2, per adaptar-lo al Pla director urbanístic.
 • El PDU de revisió de sòls no sostenibles va requerir la no edificació d’aquestes parcel·les i la seva qualificació com a espais lliures i zones verdes.
 • En dues ocasions anteriors, l’aprovació ha estat aturada per les al·legacions presentades per Salvem Begur i per informes desfavorables de Medi Ambient.
 • Malgrat tot això, l’Ajuntament continua aprovant els projectes que presenten els promotors per edificar en aquest àmbit, inclòs a l’EIN Muntanyes de Begur i a la Xarxa Natura 2000.

Begur, 9 agost de 2022

Salvem Begur, juntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, denunciem el nou intent de l’Ajuntament de Begur d’edificar la part alta del Puig Montcal, amb l’ordenació de 9 parcel·les de la urbanització Montcal 2, malgrat que el Pla Director Urbanístic (PDU) de revisió de sòls no sostenibles requeria la seva no edificació i qualificació com a espais lliures i zones verdes.

L’Acord de Ple del 26 d’abril de 2022 és el tercer intent de l’Ajuntament d’edificar aquests terrenys i d’aprovar la modificació del Pla Parcial Montcal 2 per adaptar-lo al PDU. Les dues aprovacions inicials anteriors (en data 19 de juliol de 2021 i 21 de desembre de 2021) van ser aturades en els tràmits d’informació pública, on van rebre al·legacions de les entitats i Informes desfavorables de Medi Ambient.

Tot i aquests antecedents, l’Ajuntament de Begur continua aprovant les diverses versions de projectes que presenten els promotors per intentar edificar en aquest àmbit, inclòs a l’EIN Muntanyes de Begur i a la Xarxa Europea Natura 2000, segons han dictaminat diversos Informes Tècnics.

Les entitats recordem les greus irregularitats que comporta la urbanització d’aquests terrenys del Puig Montcal situats a l’oest del nou vial urbanitzat i reiterem els motius d’oposició que venim defensant els darrers 4 anys:

 • L’afectació al PEIN Muntanyes de Begur per permetre edificar terrenys dotats de protecció especial i inclosos a l’Espai d’Interès Natural.
 • L’afectació de la Xarxa Natura 2000 i d’un Hàbitat d’interès prioritari per la conservació per la Directiva Hàbitats de la UE, com són les dunes fixades per pins.
 • La infracció del Pla Territorial Parcial de les comarques gironines que classifica els terrenys com a “sistema d’espais oberts”, havent d’ésser un Sòl no urbanitzable (SNU) de protecció especial.
 • L’afectació als valors forestals, ambientals i paisatgístics de la zona.
 • La manca de sotmetiment del Projecte a nou procediment d’avaluació ambiental.
 • El deure de seleccionar l’alternativa de menor impacte que obligava a no permetre l’edificació d’aquesta franja de sòl.
 • La insuficiència de les modificacions previstes pel que fa a reduir la cota edificatòria, obligant a situar l’edificació en un punt menys elevat i a reduir de 12 a 9 habitatges.
 • L’impacte ambiental i paisatgístic crític de les obres.
 • La vulneració del Pla Director, en ampliar de 7 a 9 les parcel·les edificables i permetre la seva construcció, malgrat que el PDU va emetre una Directriu per deixar com a inedificable aquests terrenys.

Les entitats denunciem també les “tramitacions supersòniques” de l’Ajuntament cada vegada que ha adoptat els Acords d’aprovacions inicials, amb la presentació dels successius Projectes -fins a 3- pels promotors.

I recordem que, ja en el moment d’aprovació del POUM de Begur del 2003, el Departament de Medi Ambient havia informat en contra d’aquesta urbanització, atesa la naturalesa forestal dels terrenys.

Per altra banda, denunciem que l’Ajuntament de Begur no ha donat cap resposta expressa ni a les al·legacions presentades contra la 1ª aprovació inicial, el mes de setembre de 2021, ni a les al·legacions presentades en tràmit d’informació pública contra la 2ª aprovació inicial, presentades al gener de 2022. D’aquesta forma l’Ajuntament de Begur infringeix els més elementals deures de qualsevol Administració Pública, que comporten l’obligació de contestar les al·legacions presentades.

És per això que Salvem Begur, juntament amb Ecologistes en Acció i SOS Costa Brava, sol·licitem al Secretari Municipal de l’Ajuntament de Begur que formuli advertiment de possible il·legalitat de l’Acord d’aprovació definitiva d’aquest Pla a tots els membres del Consistori, abans de sotmetre’s a votació en el proper Ple Municipal que se celebrarà el dimarts 9 d’agost.

Back To Top